I. Charakterystyka portalu.

 1. eGildia Graczy (egildia.pl) to portal gamingowo-rozrywkowy, którego celem jest dostarczanie treści w obszarach takich jak: gry, internet, technologie, kultura, sztuka. Katalog tematyczny pozostaje otwarty.
 2. Korzystanie z serwisu jest w pełni darmowe, a źródło utrzymania infrastruktury serwerowej stanowią wpływy z reklam, osobiste środki właściciela portalu oraz ewentualne publikacje materiałów sponsorowanych. Uprasza się o nieblokowanie reklam podczas korzystania ze strony, ponieważ całość dochodów z nich płynąca jest przeznaczana na rozwój serwisu.
 3. Na eGildię Graczy składają się serwis główny oraz serwisy wewnętrzne, skupiające się na wybranych tematach (np. poszczególnych seriach gier lub kategoriach zagadnień). Wszystkie części składowe pozostają utrzymywane na domenie *.egildia.pl.
 4. Serwis dba o cyberbezpieczeństwo użytkowników, w szczególności ochronę ich danych, zgodnie z przyjętą polityką prywatności.
 5. Dostęp do treści oferowanych przez eGildię Graczy jest powszechny i otwarty. Redakcja zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych artykułów (treści ekskluzywnych) lub podstron do wybranych grup użytkowników.
 6. Dodatkową część działalności eGildii Graczy stanowią profile społecznościowe, służące przede wszystkim usprawnieniu komunikacji z czytelnikami.

II. Wpisy i strony.

 1. Treści publikowane są w serwisie jako:
  • wpisy – dla których możliwość komentowania jest co do zasady włączona, uporządkowane według aktualnie przyjętych kategorii,
  • strony statyczne – z zasadniczo wyłączono możliwością komentowania, zawierające bardziej szczegółowe treści dotyczące konkretnych zagadnień.
 2. Prezentowane w serwisie treści są objęte ochroną prawa autorskiego. Ich powielanie w całości lub części jest dozwolone w następujących przypadkach:
  • bez zgody redakcji – pod warunkiem podania odnośnika do źródła,
  • za wyraźną zgodą i na warunkach ustalonych z redakcją (podanie odnośnika do źródła również może być wymagane).
 3. Zgodę na powielanie treści publikowanych, a także wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem serwisu, można uzyskać poprzez skontaktowanie się z redakcją za pomocą specjalnego formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail (kontakt@egildia.pl).
 4. Redakcja eGildii Graczy zobowiązuje się do utrzymywania treści publikowanych w serwisie jako zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne przypadki podejrzenia naruszenia przepisów można zgłaszać w sposób podany w punkcie poprzedzającym. Roszczenia niepoparte konkretnymi podstawami prawnymi nie będą rozpatrywane.
 5. W celu utrzymania serwisu dopuszcza się publikację artykułów sponsorowanych oraz stosowania innych form odpłatnej reklamy na zasadach indywidualnie określonych pomiędzy stronami takiej współpracy.

III. Redakcja.

 1. Redakcję eGildii Graczy tworzy Redaktor Naczelny oraz Redaktorzy.
 2. Redaktor Naczelny jest właściwy do kontaktu oraz działania we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu, w tym do ustalania zasad użytkowania, rekrutacji Redaktorów oraz nawiązywania współpracy z innymi podmiotami. Aktualnym Redaktorem Naczelnym jest Mateusz Mathias Stawowski.
 3. Redaktorami mogą zostać osoby zainteresowane publikowaniem treści zgodnych z misją oraz celami eGildii Graczy. O przyjęciu do redakcji bądź usunięciu z niej decyduje Redaktor Naczelny na podstawie indywidualnie ustalonych kryteriów, dostosowanych do aktualnych potrzeb serwisu.
 4. Redaktorom przysługuje w szczególności prawo do proponowania nowych treści, modyfikowania istniejących oraz korzystania z panelu administracyjnego strony w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. Za ich zgodą mogą także uczestniczyć w działaniach związanych z technicznym utrzymywaniem i rozwojem serwisu.
 5. Redaktorzy nie mogą publikować treści sprzecznych z celami i misją eGildii Graczy, niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami bądź w inny sposób godzących w wizerunek serwisu. Prawem i obowiązkiem Redaktora Naczelnego jest bieżące kontrolowanie materiałów publikowanych przez redakcję oraz interweniowanie w przypadku stwierdzenia naruszeń.
 6. Z uwagi na hobbystyczny charakter serwisu, wykonywanie czynności w ramach redakcji jest nieodpłatne.
 7. Rezygnacja z członkostwa w redakcji może nastąpić w każdej chwili. Nie stanowi ona podstawy do żądania usunięcia jakichkolwiek treści (artykułów, stron statycznych, mediów) publikowanych w imieniu eGildii Graczy.

IV. Czytelnicy, konta, komentarze.

 1. Czytelnicy mogą swobodnie przeglądać treści publikowane w serwisie, w stosunku do których nie przewidziano ograniczenia dostępności, bez konieczności zakładania konta, pod warunkiem nieblokowania reklam.
 2. Założenie konta jest dobrowolne i może nastąpić poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji lub zintegrowanie z wybranymi kontami serwisów społecznościowych, w szczególności kontem Google. Domyślnie nowi użytkownicy otrzymują w serwisie rolę Subskrybenta.
 3. Pod wpisami dostępna jest sekcja komentarzy, w której czytelnicy mogą publikować swoje wypowiedzi na temat związany z danym artykułem. W zależności od przyjętej w danym czasie polityki prywatności dodawanie komentarzy może wymagać założenia konta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia sekcji komentarzy pod wybranymi wpisami.
 4. Z uwagi na liczne ataki spamowe w przeszłości redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia mechanizmu weryfikowania dodawanych komentarzy przed ich publikacją.
 5. Korzystając z sekcji komentarzy należy zachowywać kulturę wypowiedzi. Komentarze rażąco nie na temat, niezgodne z prawem, obraźliwe, stanowiące spam bądź w inny sposób godzące w dobre obyczaje będą usuwane bez uprzedzenia.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Zmiany zasad użytkowania niemające charakteru drobnych korekt technicznych lub redakcyjnych wymagają ogłoszenia w formie wpisu oraz opcjonalnej informacji na serwisach społecznościowych.
 2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszych zasad.

Redaktor Naczelny Mateusz Mathias Stawowski , dnia 18 października 2023 roku