Kroniki Fantastyki, Era IV – Reformy i kolejny kryzys na zachodzie (#19)

Kroniki Fantastyki

Era IV, Reformy i kolejny kryzys na zachodzie

Introdukcja

Po pokonaniu rebeliantów z Cent i Morii Rada AvLee zadecydowała o wyborze dyktatora Mariona Fayette na króla. Jego kadencja została nadzwyczajnie wydłużona, dzięki czemu miał on sposobność dokonać reform ustrojowych i gospodarczych w upadającym państwie. Zmienił układ i kompetencje guberni oraz Rady AvLee, co jednak nie wszystkim się spodobało. Opozycja była tak silna, że król Fayette wygrał wybory w 55 roku różnicą ledwie dwóch głosów. Również na poziomie lokalnym nie każda gubernia popierała jego zapędy.

Demokratyczny ustrój z czasem obrócił się przeciwko monarsze. Arystokratyczna ustawa o królu miała na celu usunięcie Fayette z polityki i przywrócenie starego porządku. Były dyktator nie miał jednak zamiaru rezygnować ze swych ambicji. Z pomocą państwowego wojska oraz wsparcia Voldonów wprowadził stan wyjątkowy i wyrżnął wielu niepokornych radców, uchylając zarazem kontrowersyjny akt prawny. Dla utrzymania władzy gotów był nawet oddać Tatalii część ziem.

Wypis z kroniki

31 rok – Kraj Lawy – roszczenia wobec Imperium Enroth – ziemie Eeofolu,

 • propozycja Christiana: 10 000 sztuk złota w zamian za cofnięcie żądań,
 • fiasko negocjacji.

32-33 rok

34 rok – Krewlod – X Festiwal Życia. Zwycięzcą Winston II Boragus (27 lat).

35 rok – VIII Rada AvLee,

 • królewska reforma gospodarcza:
  • cięcia budżetowe
   • zniesienie fundowania przez państwo gospodarstw szlacheckich,
   • usunięcie innych niepotrzebnych wydatków,
  • wprowadzenie feudzalizmu – rozruch gospodarki.
 • Skutki reformy:
  • Złoto: +200/rok (od 40. roku),
  • Skarbiec: -10 000 sztuk złota (pożyczka – Enroth).

36-39 rok

40 rok – IX Rada AvLee:

 • Marion Fayette – II kadencja,
 • spłacenie pierwszych dwóch pożyczek od Enroth.

41 rok – Enroth – wielka rekrutacja wojsk.

42 rok – Enroth – inwestycje w rozwój imperium:

Armia: +10/rok
Złoto: +400/rok
Skarbiec: -50 000

43-44 rok

45 rok – X Rada AvLee.

46-49

50 rok – XI Rada AvLee:

 • Marion Fayette – III kadencja,
 • spłacenie trzeciego długu w Enroth.

51 rok – Ks. Tatalii – śmierć Volda X. Nowym władcą jego syn – Vold XI (49 lat).

52 rok – Kraj Lawy – śmierć Xenofexa Kreegana. Nowym władcą jego wnuk – Xarfax Kreegan (30 lat).

 • AvLee – regulacja prawa Mariona Fayette:
  • kadencyjność gubernatorów (5 lat),
  • kompetencje gubernatorów:
   • pełna swoboda w zakresie gospodarki, rozwoju technologicznego, pracy i dochodów, kultury,
   • całkowite uzależnienie od władz państwowych w sprawach zewnętrznych (dyplomacja, handel zagraniczny),
   • używanie armii wyłącznie w celach zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony prawa.
  • Wojsko pod pełną i wyłączną władzą króla.
  • Skład Rady AvLee:
   • przedstawiciele gurberni – 10 z każdej (dawniej 1),
   • dowódcy armii królewskiej – 30 (dawniej 10),
   • przedstawiciele kościoła – 20 (dawniej 50),
   • arystokracja AvLee – 100 (dawnej 200),
   • w sumie: 200 radnych (dawniej 265).

53 rok – sprzeciw arystokracji wobec reform króla Mariona,

 • powstanie w Radzie AvLee dwóch ugrupowań:
  • zaplecze króla (dowódcy, gubernatorzy, część arystokracji) – 100,
  • opozycja (duchowni, większość arystokracji) – 100.

54 rok – AvLee – oficjalny podział administracyjny zgodnie z reformą królewską:

  • G. Moria (gubernator Robert Milsht, 42 lata),
  • G. Cent (gubernator Firenzo, 61 lat),
  • G. Fangorn (gubernator Marcus Fayette, 58 lat),
  • G. Elanejska (gubernator Piotr Ironfist, 46 lat),
  • G. Centralna (gubernator Fiodor Kruchel, 31 lat),
  • G. Lernien (zarządzana przez króla)
 • ustalenie granic guberni.
 • Krewlod – XI Festiwal Życia. Ponowna wygrana Winstona II.

55 rok – I Nowa Rada AvLee (XII Stara),

 • Wybór króla, kandydaci:
  • Marion Fayette (49 lat, obecny król) – poparcie wojska, przedstawicieli G. Cent, Fangorn i Elanejskiej (część),
  • Fiodor Kruchel (32 lata, gubernator) – duchowni, przedstawiciele G. Centralnej, część arystokracji (czołowy kandydat opozycyjny),
  • Piotr Ironfist (47 lat, gubernator) – G. Elanejska (część), część arystokracji (kandydat neutralny),
  • Robert Milsht (43 lata, gubernator) – G. Moria (opozycja),
  • Guinea Twardziel (30 lata, radny) – część arystokracji (Klub Wyzwolenia Cent i Morii).
 • I Tura wyborów:
  • I miejsce – Fiodor Kruchel (80 głosów – 40%),
  • II miejsce – Marion Fayette (53 głosy – 26,5%),
  • III miejsce – Guinea Twardziel (22 głosy – 11%),
  • IV miejsce – Piotr Ironfist (15 głosów – 7,5%),
  • V miejsce – Robert Milsht (10 głosów – 5%),
  • 20 głosów pustych (10%).
 • II Tura wyborów:
  • Fiodor Kruchel – 98 głosów (49%),
  • Marion Fayette – 102 głosy (51%) → zwycięstwo.
 • Marion Fayette królem AvLee na IV kadencję.
 • Wybór gubernatorów:
  • G. Moria – Robert Milsht (166/17/16),
  • G. Cent – Firenzo (4/183/3) → Adam Lour (98/4/98),
  • G. Fangorn – Marcus Fayette (110/90/0),
  • G. Elanejska – Piotr Ironfist (136/62/2),
  • G. Centralna – Fiodor Kruchel (170/30/0).

56 rok – AvLee – zwołanie Rady Nadzwyczajnej:

 • projekt opozycji dotyczący zmniejszenia władzy króla,
 • ustawa o królu:
  • maksymalna liczba kadencji – 2,
  • zakaz uchwalania ustaw bez zgody Rady,
  • zakaz kandydowania osobom spokrewnionym z obecnym królem.

57 rok – AvLee – mobilizacja przez króla armii celem odzyskania praw,

 • zwołanie Rady Nadzwyczajnej celem obalenia monarchy,
 • wystąpienie z obrad na rozkaz króla dowódców, delegacji 3 guberni (Elanejska, Fangorn, Cent), Klubu Wyzwolenia Cent i Morii oraz grupy arystokratów – łącznie 91 osób,
 • odwołanie obrad z powodu zbyt małej liczby uczestników,
 • groźba wojny domowej.

58 rok – Ks. Tatalii – wsparcie króla AvLee w zamian za północno-zachodni teren G. Moria, wysłanie 2500 żołnierzy do G. Centralnej.

 • AvLee – zwołanie Rady Nadzwyczajnej pod presją wojsk Tatalii:
  • przemówienie króla i ostre słowa w kierunku opozycji,
  • wniosek władcy o uchylenie ustawy o królu i przywrócenie mu pełni praw,
  • propozycja F. Kruchela:
   • likwidacja urzędu królewskiego,
   • przejęcie jego kompetencji przez Radę AvLee.
  • Wniosek Klubu Wyzwolenia Cent i Morii: 50 miejsc w Radzie dla arystokracji tych guberni (obecnie 15+3).
  • głosowania:
   • wniosek króla (76/106/18) – odrzucony,
   • propozycja kruchala (99/100/1) – odrzucona,
   • wniosek KWCiM (6/180/14) – odrzucony.
  • Awantura i wejście straży królewskiej:
   • rzeź wśród radnych,
   • areszt głównych opozycjonistów,
   • zranienie Mariona przez grupę arystokratów (z miejsca zlikwidowanych).
 • Bilans:
  • zabici: 56 arystokratów, 6 delegatów G. Centralnej i 8 G. Moria,
  • aresztowani: 18 duchownych, Milsht, Kruchel, 23 arystokratów, 3 delegatów G. Centralnej, 2 G. Moria, 3 G. Cent, 1 dowódca,
  • ranni: król, Ironfist, radni,
  • na sali pozostało: 21 arystokratów, 1 delegat G. Centralnej, 7 G. Cent, 10. G. Elanejskiej, 10 G. Fangorn, 2 duchownych i 29 dowódców – w sumie 80 radnych.
 • Kontynuacja obrad w stanie wyjątkowym pod przewodnictwem rannego króla:
  • uchylenie z ustawy o królu punktu dotyczącego królewskich ustaw,
  • maksymalna liczba kadencji: 3,
  • akceptacja reszty przepisów ustawy,
  • uchwalenie aktu przekazania Ks. Tatalii obiecanych wcześniej ziem (Złoto: -100/rok)/

59 rok – AvLee – oburzenie arystokracji w związku z awanturą w Radzie,

 • zwolnienie z aresztu delegatów z Cent,
 • żądanie detronizacji Mariona Fayette ze strony szlachty.

60 rok – II (XIII) Rada AvLee:

  • wybór 200 radnych spośród 500 kandydatów,
  • wybory gubernatorów:
   • G. Moria: Robert Milsht (areszt, niemożność kandydowania) → Christian Rebec (100/25/75),
   • G. Cent: Adam Lour (179/0/21),
   • G. Fangorn: Marcus Fayette (53/120/27) → George Fayette (17/183/0) → Emmanuel Chris (130/50/20),
   • G. Elanejska: Piotr Ironfist (76/73/51),
   • G. Centralna: Fiodor Kruchel (areszt) → Gizmo Frosse (151/40/9).
  • wybory króla: porażka Fayette w I turze (3%), wygrana Ufreita (31 lat).

Dodaj komentarz